Y stori hyd yma

Ionawr 2013:

Mae athrawon Rhaglen Lleoli Athrawon Lesotho 2013 (LTPP) sef Sharon, Anna, Jess, Rhiannon, Helen ac Alyssia wedi cymryd rhan yng ngweithdai’r Weinyddiaeth Addysg a Hyfforddiant (MOET) ar gyfer y Cwricwlwm Cynradd Integredig newydd yn Qacha’s Nek. Yn ystod eu lleoliadau ysgol buont yn helpu eu cydweithwyr o Basotho i fynd i'r afael â'r maes llafur newydd ar gyfer Gradd 1, 2 a 3. Maes llafur sy'n integredig, thematig ac sy’n talu sylw penodol i ddysgu sy’n canolbwyntio ar y plentyn, a chymwyseddau craidd yn cael eu datblygu gan blant Basotho. Bu’r athrawon o Gymru’n gweithio'n benodol ar lythrennedd, sefydlu mannau llyfrgell a gweithgareddau, strategaethau addysgu a dysgu gweithgar gyda'u hysgolion, cyn cynnal cyfres o weithdai hyfforddiant ar gyfer pob athro gradd gynnar yn yr ardal gyfan.

 

Medi 2013:

Dychwelodd Sharon ac Anna i Lesotho am 3 mis gyda gwahoddiad gan MOET a Chanolfan Datblygu Cwricwlwm Genedlaethol Lesotho (NCDC) i ddarparu mwy o hyfforddiant i athrawon. Dilynwyd eu gweithdai yn Qacha’s Nek drwy fodelu arfer da mewn addysgu ffoneg, darllen a gwneud adnoddau addysgu o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu. Roeddent hefyd wedi ymweld â phob canolfan addysg yn ardal Quthing i ddarparu hyfforddiant llythrennedd sylfaenol ar gyfer pob athro Gradd 1, 2 a 3 yn barod i’r lleoliad ar gyfer athrawon LTPP 2014.

 

Ionawr 2014:

Bu athrawon LTPP 2014 sef Kathryn, Scott, Will, Kim, Ellie a Ffion yn byw ac yn gweithio ym Moyeni yn Quthing am 5 mis lle buont yn datblygu ac yn cefnogi’r ysgolion sy’n mabwysiadu’r strategaethau newydd hyn ar gyfer addysgu darllen a defnyddio llyfrau â llwyddiant aruthrol. Darparodd yr elusen School Aid lyfrau ar gyfer pob un o’u hysgolion lleoli, felly cafodd llyfrgelloedd a blychau llyfrau eu sefydlu, eu defnyddio a'u rhannu gyda'r holl staff a phlant. Pennwyd cydlynwyr ffoneg ym mhob ysgol i oruchwylio’r gwaith a ddechreuwyd gan yr athrawon o Gymru

 

Mai 2014

Ymwelodd Pennaeth Gwasanaethau Addysg Sir Gaerfyrddin ac ymddiriedolwr hirdymor Dolen Cymru â'r grŵp yn Quthing gyda sylfaenydd y prosiect am wythnos ym mis Ebrill. Roeddent wedi ymweld ag ysgolion, gwylio sesiynau addysgu a chyfweld staff a disgyblion gyda balchder aruthrol. Arddangosodd saith ysgol gynnydd enfawr mewn lefelau llythrennedd gyda phlant ac athrawon yn cymryd rhan mewn gwersi egnïol a chyfoethog.

Danfonwyd mwy o lyfrau School Aid i Qacha’s Nek, ac ymwelodd sylfaenydd y prosiect â phob ysgol oedd yn cymryd rhan yn LTPP 2013 (ynghyd ag ychydig mwy), yn ogystal â’u gwerthuso, ac fe ddarparwyd mwy o hyfforddiant i’r holl athrawon allweddol perthnasol. Yn ystod y gweithdy dangosodd yr athrawon wybodaeth ragorol am ffoneg a galluoedd addysgu cyfoedion.....beth fyddan nhw’n ei ddangos yn 2015?

 

Medi 2014

Fel rhan o’r Diwrnod Llythrennedd Rhyngwladol roedd nifer o’n cydweithwyr o Basotho wedi llwytho lluniau i fyny o'u llyfrgelloedd, gwersi ac adnoddau sy'n dangos bod llythrennedd yn dal i fod ar yr agenda addysg yn ein habsenoldeb. Gyda golwg ar hyn, gwnaed cynlluniau ar gyfer LTPP 2015 i gefnogi’r cynnydd hwn yn Quthing am flwyddyn arall. Roedd 14 ysgol yng Nghymru wedi casglu llyfrau ffuglen a ffeithiol y cynllun darllen a oedd heb gael eu defnyddio, a chawsant i gyd eu didoli, eu pacio a’u danfon i School Aid, yn barod i'w cludo i Lesotho ym mis Tachwedd. Roedd yr ysgolion cynradd wedi cystadlu mewn cystadleuaeth crys-T i ddathlu Llam Llythrennedd Lesotho - cafodd 3 dyluniad eu troi’n grysau-t ar gyfer yr ysgolion cyswllt yng Nghymru a Lesotho.

 

               

 

  

 

 

Dysgwch beth sy’n digwydd yn 2015

 

Darllenwch flog y Llam Llythrennedd


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.
Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd