Addysgu yn Lesotho

 

A ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth?

https://www.youtube.com/watch?v=HE5Aq91Nl_U

Barod am her fythgofiadwy?

Alyson_with_kids.jpg

Rydym ni eisiau..

Tri athro/athrawes ysbrydoledig i ymuno â’n tîm o athrawon ac arweinwyr Ysgolion Cynradd lleol i wella addysg yng nghefn gwlad Lesotho.

Yr hyn y byddwch yn ei wneud…

Byddwch yn rhannu’ch sgiliau addysgu Rhifedd a Llythrennedd ac yn mentora eich cydweithwyr newydd ar leoliad yng nghefn gwlad Lesotho dros gyfnod 1-3 mis (lleoliadau pwrpasol ar gael). Yn ystod yr amser hwn byddwch yn ennill dealltwriaeth unigryw o fywyd, pobl a diwylliant Basotho, a byddwch yn ei rhannu gydag ysgolion yng Nghymru.

Pam ein bod ni eich hangen chi….

Bydd eich sgiliau personol ac addysgu unigryw yn gymorth i barhau â’n gwaith Cynaliadwyedd yn Lesotho, sydd wedi ennill gwobrau. Byddwch yn adeiladu ar waith sydd eisoes wedi’i wneud ac yn creu partneriaethau newydd mewn ysgolion ac mewn hyfforddiant athrawon. Rhoddir y cyfle i dri athro/athrawes o Basotho ymweld âChymru pan ddychwelwch a chânt gyfle am brofiad bythgofiadwy. Byddwch yn eu cynorthwyo i ddod yn anogwyr newid yn eu hysgolion a’u cymunedau.

Pwy sy’n talu am hyn?Phonics.png

Mae Rhaglen Lleoliadau Athrawon Lesotho yn rhan uchel ei pharch o Raglen Addysg Ryngwladol y Cyngor Prydeinig. Bydd y cyllid hwn yn talu am eich taith i Lesotho, eich yswiriant, ac yn rhoi tâl misol i chi ar gyfer eich treuliau dyddiol.

Beth i’w wneud nesaf…

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno âni fis 2020:

Gallwch ddarllen blogiau athrawon 2019 a gweld ein cwestiynau cyffredin yma.

Bydd angen i chi wirio eich bod yn gymwys i ymgeisio yma.

Gallwch anfon e-bost atom neu ein ffonio i drafod unrhyw gwestiynau.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod mwy o fanylion am ein noson agored a'n gweminar ar 30 Medi 2019.

Yn olaf gallwch lawrlwytho pecyn ymgeisio yma. (Dropbox)

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a CVs yw 11ain Hydref 2019

Cyfweliadau 19ain Hydref 2019.

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd