Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho

Mae’r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho bellach yn ei deuddegfed blwyddyn ac yn rhaglen datblygu proffesiynol uchel ei pharch i athrawon Cymru a Lesotho. Dolen Cymru a Chyngor Prydeinig Cymru sy’n cynnal y rhaglen trwy Raglen Addysg Rhyngwladol Llywodraeth Cymru.

Mae hon yn raglen lleoli gwirfoddol chwe mis i athrawon sydd wedi cymhwyso’n llawn neu newydd gymhwyso, sy’n dod o Gymru, yn gweithio yng Nghymru neu wedi eu hyfforddi yng Nghymru. Mae hefyd yn rhan o raglen gwirfoddol 6 wythnos i athrawon o LESOTHO, ar y cyd â’r rhaglen lleoli athrawon o Gymru.  Darllenwch fwy am brofiadau athrawon yn Lesotho a Chymru yma. Lawrlwythwch ffurflenni cais yma neu darllenwch ymlaen a chysylltu â’r linciau yn cynnwys y Cwestiynau Cyffredin.

Yn ei rhaglen ar gyfer 2018, mae Dolen Cymru yn chwilio am dri unigolyn i ymgymryd â swyddi fel hyfforddwyr athrawon / athrawon ar y rhaglen. Cewch eich lleoli yn Thaba Tseka, tref wledig yn ucheldiroedd Lesotho, gan weithio mewn ysgolion cynradd lleol sydd wedi bod yn rhan o'n rhaglen addysg ers 2 flynedd. Byddwch hefyd yn darparu hyfforddiant i'r coleg hyfforddi athrawon lleol ac ysgolion eraill yn yr ardal ehangach.

 

Cymhwysedd

I fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer y rhaglen hon, mae angen i chi:

  • Fod yn athro cymwys sy’n addysgu mewn ysgol yng Nghymru

  •  Neu fod yn athro-fyfyriwr sy’n hyfforddi yng Nghymru ar hyn o bryd, ac a fydd wedi cymhwyso erbyn mis Medi eleni

  • Meddu ar basbort dilys (rhaid i basbortau fod yn ddilys am o leiaf 6 mis cyn mynediad)

  • Gallu ymdopi ag amodau sy’n wahanol iawn i amodau yn y Deyrnas Unedig

  • Bod mewn iechyd corfforol a meddyliol da

Cyflog

Bydd disgwyl i chi fynychu dau gwrs hyfforddiant yng Nghymru cyn hedfan i Lesotho ym mis Ionawr

  • Bydd Dolen Cymru yn cynnig cefnogaeth yn y wlad drwy fentor y grŵp a thrwy ei bartner ym Maseru
  • Bydd cyfranogwyr yn derbyn cyflog o £640 y mis, a fydd yn fwy na digon i dalu am lety a bwyd.
  • Bydd tocyn dwyffordd i’r Deyrnas Unedig yn cael ei ddarparu i bob cyfranogwr sy’n cwblhau’r lleoliad 6 mis, ynghyd ag yswiriant llawn. 
  • Bydd Dolen Cymru yn trefnu’r teithiau awyren, cludiant yn y wlad, llety, lleoliad ysgol, sesiynau briffio, cefnogaeth yn y wlad ac yswiriant.

 

Cliciwch a lawrlwythwch y Swydd Ddisgrifiad

 

Cliciwch a lawrlwythwch y  Ffurflen Gais

 

(DS Mae'n bosibl y bydd y dogfennau hyn yn lawr-lwytho i'ch ffolder lawr-lwytho yn uniongyrchol.)

 

Anfoner yr isod gyda’r ffurflen gais hon erbyn Awst 25ain, 2017, am 5pm

 

Nifer prin o lefydd ar gael, felly ymgeisiwch nawr.

 

EBOSTIWCH eich ffurflen i swyddfa@dolencymru.org

 

Cysylltwch â’n Swyddog Addysg ar 02920 497390 am fwy o wybodaeth neu ddarllenwch y Cwestiynau Cyffredin.

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd