Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho

Mae’r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho bellach yn ei deuddegfed blwyddyn ac yn rhaglen datblygu proffesiynol uchel ei pharch i athrawon Cymru a Lesotho. Dolen Cymru a Chyngor Prydeinig Cymru sy’n cynnal y rhaglen trwy Raglen Addysg Rhyngwladol Llywodraeth Cymru.

Mae hon yn raglen lleoli gwirfoddol chwe mis i athrawon sydd wedi cymhwyso’n llawn neu newydd gymhwyso, sy’n dod o Gymru, yn gweithio yng Nghymru neu wedi eu hyfforddi yng Nghymru. Mae hefyd yn rhan o raglen gwirfoddol 6 wythnos i athrawon o LESOTHO, ar y cyd â’r rhaglen lleoli athrawon o Gymru.  Darllenwch fwy am brofiadau athrawon yn Lesotho a Chymru yma. Lawrlwythwch ffurflenni cais yma neu darllenwch ymlaen a chysylltu â’r linciau yn cynnwys y Cwestiynau Cyffredin.

 

Mentor neu athro?

Ar gyfer rhaglen 2017 mae Dolen Cymru’n chwilio am dri unigolyn i weithio fel Athrawon ar yn rhaglen ac un unigolyn i fod yn Fentor i’r grŵp. Y Mentor yw goruchwyliwr Dolen Cymru ar lawr gwlad ac mae'n gyfrifol am sicrhau iechyd a lles gweddill y grŵp yn ystod y rhaglen yn ogystal â chefnogi eu datblygiad proffesiynol. Yn ddelfrydol, dylai’r Mentor fod yn rhywun sydd â mwy na 3 blynedd o brofiad addysgu mewn gwlad ddatblygedig ac o reoli/mentora eraill.

Nid yw swydd y Mentor yn cael ei thalu, ond mae’r Mentor yn cael cyflog (tâl) uwch na’r athrawon eraill (£1100 y mis) er mwyn cydnabod y cyfrifoldeb ychwanegol fydd ganddo/ganddi. Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus a medrus sy’n gyfathrebwr a hwylusydd da ar gyfer y swydd hon. Bydd y Mentor yn cael cefnogaeth yn y wlad gan Ddolen Cymru Lesotho ac yn cael ei reoli o Gymru.

Bydd disgwyl i’r Mentor weithio 3 diwrnod mewn ysgol leol fel y byddai athro yn ei wneud, ond byddai’n neilltuo’r deuddydd arall yr wythnos yn cefnogi’r athrawon eraill (Cymreig a Basotho) drwy ymweliadau ag ysgolion, cynnal gweithdai hyfforddi, neu drwy deithio gyda nhw ar ymweliadau sy’n ymwneud ag iechyd neu weinyddu e.e. i adnewyddu fisa. Dylech llwytho i lawr y ffeil dyletswyddau’r mentor a manyleb yr unigolyn i gael mwy o fanylion am swydd y mentor yma.

 

Cymhwysedd

I fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer y rhaglen hon, mae angen i chi:

  • Fod yn athro cymwys sy’n addysgu mewn ysgol yng Nghymru

  •  Neu fod yn athro-fyfyriwr sy’n hyfforddi yng Nghymru ar hyn o bryd, ac a fydd wedi cymhwyso erbyn mis Medi eleni

  • Meddu ar basbort dilys (rhaid i basbortau fod yn ddilys am o leiaf 6 mis cyn mynediad)

  • Gallu ymdopi ag amodau sy’n wahanol iawn i amodau yn y Deyrnas Unedig

  • Bod mewn iechyd corfforol a meddyliol da

Cyflog

Bydd disgwyl i chi fynychu dau gwrs hyfforddiant yng Nghymru cyn hedfan i Lesotho ym mis Ionawr

  • Bydd Dolen Cymru yn cynnig cefnogaeth yn y wlad drwy fentor y grŵp a thrwy ei bartner ym Maseru
  • Bydd cyfranogwyr yn derbyn cyflog o £640 y mis, a fydd yn fwy na digon i dalu am lety a bwyd.
  • Bydd yr athro mentor ar y rhaglen yn cael cyflog o £1100 y mis ar gyfer yr holl gostau byw a chostau’n gysylltiedig â gwait. 
  • Bydd tocyn dwyffordd i’r Deyrnas Unedig yn cael ei ddarparu i bob cyfranogwr sy’n cwblhau’r lleoliad 6 mis, ynghyd ag yswiriant llawn. 
  • Bydd Dolen Cymru yn trefnu’r teithiau awyren, cludiant yn y wlad, llety, lleoliad ysgol, sesiynau briffio, cefnogaeth yn y wlad ac yswiriant.

 

Cliciwch a lawrlwythwch y Swydd Ddisgrifiad

 

Cliciwch a lawrlwythwch y Ffurflen Gais

 

 

(DS Mae'n bosibl y bydd y dogfennau hyn yn lawr-lwytho i'ch ffolder lawr-lwytho yn uniongyrchol.)

 

Nifer prin o lefydd ar gael, felly ymgeisiwch nawr.

 

EBOSTIWCH eich ffurflen i sharon@dolencymru.org

 

Cysylltwch â’n Swyddog Addysg ar 02920 497390 am fwy o wybodaeth neu ddarllenwch y Cwestiynau Cyffredin.

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd