Addysgu yn Lesotho

MAE CEISIADAU AR GYFER RHAGLEN 2018 YN AGORED

Phonics.png

 

Mae'r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho yn cynnig cyfle rhagorol i chi weithio ym mhrenhiniaeth fynyddig Lesotho yn neheubarth Affrica ac i hyrwyddo Dysgu Bydeang yng Nghymru. Mae Rhaglen 2018 yn canolbwyntio ar gefnogi ysgolion yn Thaba Tseka i gyflawni gwelliannau cadarnhaol a chynaliadwy i ddysgu ac addysgu. Fe dreuliwch 5 mis yn cydweithio gydag ysgolion i ddarparu rhagleni addysgu, darparu gweithdai i fyfyrwyr coleg addysg Lesotho a chydweithio gyda gweithwyr addysg proffesiynnol i hyrwyddo arfer dda a gwneud gwahaniaeth. 

 

Wedi dychwelyd i Gymru byddwch yn treulio pythefnos yn rhannu'r hyn a ddysgwyd gydag ysgolion ac athrawon, gan weithio mewn partneriaeth i hyrwyddo Dinasyddiaeth Bydeang ac Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

 

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle datblygiad proffesiynol unigryw, ac wrth reswm, antur ddiguro!

 

Bydd angen i chi fod yn hyblyg; yn barod i newid; yn hunanymwybodol; yn ymroddgar i ddysgu ac i wneud gwahaniaeth, ac yn barod i wynebu’r her o fyw a gweithio mewn gwlad sy’n datblygu. Byddwch yn rhannau eich sgiliau dysgu a’ch gwybodaeth gyda’ch cydweithwyr yn Lesotho, ond, wrth reswm, bydd angen i chithau hefyd addasu i ddiwylliant newydd a ffordd wahanol o ddysgu.

Mae holl athrawon y rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho yn wirfoddolwyr, ond maen nhw’n cael gyflog o £640 y mis am y cyfnod maen nhw’n cymryd rhan yn y rhaglen.

Hefyd, efallai bod cyfle i athro/athrawes fwy profiadol i fod yn FENTOR a chydweithio â Dolen Cymru i gydlynu’r rhaglen. I adlewyrchu’r cyfrifoldeb ychwanegol hwn, caiff y mentor gyflog uwchaf.

 Darllenwch am brofiadau’r athrawon yn Lesotho.

Gwnewch gais nawr ar gyfer ein rhaglen fydd yn dechrau yn Ionawr 2018

Nifer prin o lefydd ar gael, felly ymgeisiwch nawr.

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd