• Featured page

  Addysgu yn Lesotho

  MAE CEISIADAU AR GYFER RHAGLEN 2018 YN AGORED

  Phonics.png

   

  Mae'r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho yn cynnig cyfle rhagorol i chi weithio ym mhrenhiniaeth fynyddig Lesotho yn neheubarth Affrica ac i hyrwyddo Dysgu Bydeang yng Nghymru. Mae Rhaglen 2018 yn canolbwyntio ar gefnogi ysgolion yn Thaba Tseka i gyflawni gwelliannau cadarnhaol a chynaliadwy i ddysgu ac addysgu. Fe dreuliwch 5 mis yn cydweithio gydag ysgolion i ddarparu rhagleni addysgu, darparu gweithdai i fyfyrwyr coleg addysg Lesotho a chydweithio gyda gweithwyr addysg proffesiynnol i hyrwyddo arfer dda a gwneud gwahaniaeth. 

   

  Wedi dychwelyd i Gymru byddwch yn treulio pythefnos yn rhannu'r hyn a ddysgwyd gydag ysgolion ac athrawon, gan weithio mewn partneriaeth i hyrwyddo Dinasyddiaeth Bydeang ac Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

   

  Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle datblygiad proffesiynol unigryw, ac wrth reswm, antur ddiguro!

   

  Bydd angen i chi fod yn hyblyg; yn barod i newid; yn hunanymwybodol; yn ymroddgar i ddysgu ac i wneud gwahaniaeth, ac yn barod i wynebu’r her o fyw a gweithio mewn gwlad sy’n datblygu. Byddwch yn rhannau eich sgiliau dysgu a’ch gwybodaeth gyda’ch cydweithwyr yn Lesotho, ond, wrth reswm, bydd angen i chithau hefyd addasu i ddiwylliant newydd a ffordd wahanol o ddysgu.

  Mae holl athrawon y rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho yn wirfoddolwyr, ond maen nhw’n cael gyflog o £640 y mis am y cyfnod maen nhw’n cymryd rhan yn y rhaglen.

  Hefyd, efallai bod cyfle i athro/athrawes fwy profiadol i fod yn FENTOR a chydweithio â Dolen Cymru i gydlynu’r rhaglen. I adlewyrchu’r cyfrifoldeb ychwanegol hwn, caiff y mentor gyflog uwchaf.

   Darllenwch am brofiadau’r athrawon yn Lesotho.

  Gwnewch gais nawr ar gyfer ein rhaglen fydd yn dechrau yn Ionawr 2018

  Nifer prin o lefydd ar gael, felly ymgeisiwch nawr.

  Continue reading →

Am Dolen Cymru

Mae Dolen Cymru’n elusen annibynnol sydd wedi creu dolen unigryw rhwng Cymru a Lesotho. Ers 1985 crëwyd partneriaethau sy’n newid bywydau rhwng cymunedau, ysgolion, sefydliadau iechyd ac unigolion.

Mae Lesotho wedi ei dynodi’n un o’r gwledydd lleiaf datblygedig gan y Cenhedloedd Unedig. Mae'n wlad fynyddig hardd a’r enw a roddir arni’n lleol yw’r ‘Wlad yn yr Awyr’ neu ‘Wlad y Mynydd’. Mae bron i chwarter ei phoblogaeth yn byw gyda HIV/AIDS a’r disgwyliad oes yw 47, ond trwy weithio mewn partneriaeth gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i helpu plant a theuluoedd i gyflawni eu potensial.

 

“Ym maes iechyd, addysg, amgylchedd a chrefydd mae’r bartneriaeth â Chymru wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth a gobaith i’n pobl."

Kenneth Tsekoa, Gweinidog Materion Tramor Lesotho

Darllenwch fwy

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd